Vergi Kabahatleri ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Cezaları

Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatleridir. Bu söz konusu kabahatlere karşı uygulanacak yaptırım ise idari para cezasıdır. İncelemeyi yapan idare (vergi dairesi) vergi mükellefinin bahsettiğimiz kabahatlerden birini işlediğini tespit ettiğinde kanunda belirtilen miktar ve oranlarda idari para cezası düzenler.

1) Vergi Ziyaı ve Cezası

Vergi Ziyaının tanımı, VUK’un 341. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 341 – Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere; mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerinde getirmemesi yada eksik yerine getirmesi söz konusudur. Vergi ziyaında geçen ziyaı kayıp anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle burada idarenin vergi kaybı söz konusu olmaktadır. Diğer vergi kabahatlerinde “tehlike” cezalandırılmakta iken vergi ziyaında ise “zarar” cezalandırılmaktadır.
Vergi ziyaının varlığı için ilgili verginin tarh dönemi geçtikten sonra tespit edilmesi gerekmektedir. Tarh dönemleri her vergi için kendi yasasında açıkça düzenlenmiştir. Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi vergi ziyaı cezası uygulamasına engel değildir.

Vergi ziyaında cezalandırılan kabahat idarenin zarar uğratılmasıdır. Bu zararın meydana gelmesinde, kabahatin oluşmasında vergi ziyaının varlığı yeterli görülmüş, mükellefin kasıtlı olup olmadığı aranmamıştır.

Vergi Ziyaı Cezası, VUK’un 344. maddesinde düzenlenmiştir.

341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Kanundan da anlaşılacağı üzere vergi ziyaı cezası kural olarak kesilen cezanın bir katı olarak uygulanmaktadır. Ancak VUK’un 359 maddesinde yer alan fiiller nedeniyle idare zarar uğratılırsa kesilecek ceza üç kat olarak uygulanır. Mükellef beyanname vermek zorunda olup da kanuni süre geçtikten ancak vergi incelmesine başlanılmadan beyanname vermesi halinde vergi ziyaı cezası %50 uygulanacaktır.

2) Usulsüzlük (Genel Usulsüzlük) ve Cezası

Usulsüzlük, VUK’un 351. maddesinde düzenlenmiştir.

Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

Usulsüzlük kabahatinde vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır. Burada bir vergi kaybı söz konusu olmadığından tehlike cezalandırılmaktadır.

VUK’da usulsüzlük ve özel usulsüzlük olarak ikili ayrıma gidilmiştir. Ancak uygulamada usulsüzlük olarak tanımlanan kabahatler genel usulsüzlük olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle bizde karışıklık olmaması adına usulsüzlük kabahatinden bahsederken genel usulsüzlük olarak adlandıracağız.

VUK’da genel usulsüzlük kabahati fiilin ağırlığına göre 1. Derece Genel Usulsüzlük ve 2. Derece Genel Usulsüzlük olmak üzere ikili guruba ayrılarak 352. madde de düzenlenmiştir.

I. Derece Genel Usulsüzlükler

 1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,
 2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması,
 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması,
 4. Çiftçiler tarafından 245 inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi,
 5. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 - 219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır),
 6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi,
 7. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.),
 8. Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması,
 9. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

II. Derece Genel Usulsüzlükler

 1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması,
 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması,
 3. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç),
 4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması,
 5. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması,
 6. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması,
 7. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

Genel Usulsüzlük Cezası, VUK’un 352. maddesinin ilk bendinde düzenlenmiştir.

Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

Genel Usulsüzlük cezasının miktarı maktu olarak Kanuna Bağlı Cetvel’e göre belirlenmiş olup, vergi ziyaında olduğu gibi vergi matrahının bir önemi yoktur. Bu cetvel VUK’un ekinde yer almakta olup her yılın sonunda önceki yılın yeniden değerlendirme oranında artırılmaktadır.

Genel usulsüzlük kabahati ile aynı zamanda vergi ziyaına da sebep olunmuş olabilir. Bu durumda VUK’un 336. maddesinde “ bu kabahatin tek bir fille işlenmesi halinde genel usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasından ağır olanı uygulanır “ denilmiştir. Genel Usulsüzlük kabahatinin vergi ziyaına da sebep olduğu daha sonra anlaşılırsa yine ağır olan ceza uygulanır ve noksan kalan ceza miktarı tamamlanır.

Genel Usulsüzlük kabahatinin oluşması için maddi fiilin işlenmiş olması yeterlidir. Failin kasten ya da taksirle hareket edip etmediğinin araştırılmasına gerek yoktur.

III. Özel Usulsüzlük ve Cezası

VUK’da genel usulsüzlük kabahatlerinden daha ağır usul ihlalleri özel usulsüzlük olarak düzenlenmiş ve daha ağır yaptırımların uygulanacağı belirlenmiştir.

VUK’da yer alan yer alan özel usulsüzlük halleri, fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması (VUK.m.353); damga vergisinde (VUK.m355) ve bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlara uygulanan cezalar (VUK. Mük. m. 355 ) başlıkları altında düzenlenmiştir.

Özel usulsüzlük kabahatinin cezaları genel usulsüzlükte olduğu gibi Kanuna Bağlı Cetvelle düzenlenmemiş bizzat kanun maddesinin içinde hem cezayı gerektiren fiil hem de ceza miktarı yazılmıştır. Ancak ceza miktarı her yıl yeniden değerlendirildiğinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile miktarı belirlenmektedir.

Özel usulsüzlük kabahatlerin manevi unsur olarak genel usulsüzlük kabahatlerinden farklıdır. Çünkü özel usulsüzlük kabahatleri hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Fail kanunda belirtilen usule uymadığında sonucun meydana gelmesini istemese de dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığından yine de özel usulsüzlük kabahati oluşacaktır. İşlenen fiilin hukuka aykırı sonuçlar doğurduğunun bilinmediği ileri sürülemez. Bu nedenle bu kabahatler ihmali davranış neticesinde taksirle de işlenebilecektir. Yani genel usulsüzlükte taksirle ya da kasten işlenip işlenmediği araştırılmazken, burada en azından ihmali davranışla bu kabahatin işlenmiş olması aranmaktadır.

3a- Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi Ve Alınmaması İle Diğer Şekil Ve Usul Hükümlerine Uyulmaması (VUK. m.353)

1.Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 350) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 180.000) Türk lirasını geçemez.

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 350) Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000 (18.000) Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 180.000) Türk lirasını geçemez.

3. VUK’un 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; iş yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000. 000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 350) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

5. VUK’a göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 250.000.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 8.500 ) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

6. VUK’un 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 10.000.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 420 ) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

7. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 75.000.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.300 ) lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 114.000 TL (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 260.000)’yi aşamaz.

8. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikrofilm, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 75.000.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.800 ) lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.

9. VUK’un 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 75.000.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.300 ) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

VUK’un 353. maddesinin devamında “ bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz ” denilmiştir. Buna göre bu maddede yazılan özel usulsüzlük kabahatleri aynı zamanda vergi ziyaına sebep olursa ayrı ayrı ceza kesilecektir.

3b) Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük (VUK m. 355)

Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispi vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 2,90) Yeni Türk Lirasından az olamaz.

3c) Bilgi Vermekten Çekinenler İle 107/A, 256, 257, Mükerrer 257 nci Madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Özel Usulsüzlük (VUK Mük. m.355)

VUK’un mükerrer 355 maddesi ile; 86 (Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının yetkilileri), 148 (bilgi verme), 149 (devamlı bilgi verme), 150 (ölüm vakıalarını ve intikallerini bildirme), 256 (defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti), 257 (diğer ödevler) nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi (Maliye Bakanlığına düzenlenecek belgeler ile ilgili yetki veren madde) ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A (muhtasar ve prim hizmetleri beyannamesi) maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 2.300 )Türk Lirası,

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.200 ) Türk Lirası,

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 600 ) Türk Lirası, Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.400) Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 700) Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 360) Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

VUK’un bu hükmünün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle teşvik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL (513 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.800.000)’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Vergi Hukuku Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


Detaylı bilgi almak için ofisimizi ziyaret ediniz.