Miras Davalarında Hukuk Usulü | Miras Davası Avukatı

Uygulamada Yoğun Biçimde Açılan Miras Davaları;

Kişinin ölümüyle geride bıraktığı mal varlığının mirasçılara intikali/paylaşımı vs ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne yönelik açılan davalardan bazıları:

 • Mirasçılık belgesi istemi
 • Mirastan mal kaçırma
 • Tenkis
 • Mirasta denkleştirme
 • Mirasta hak ediş
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali
 • Vasiyetini yerine getirilmesi
 • Mirasını reddi
 • Mirastan yoksunluk
 • Mirastan çıkarma
 • Mirasın paylaşılması
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil
 • Mirasın paylaştırılması suretiyle ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetnamenin açılması
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Mirastan feragat
 • Mirasın borca batık olduğunun tespiti
 • Mirasın hükmen reddi
 • Mirasçılıktan çıkarma tasarrufun iptali

Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri

Sulh hakimi tarafından resmi vasiyetname düzenlenmesi

 • Sözlü vasiyetname
 • Mirasçılık belgesi verilmesi

Paylaşmayı İsteme / Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davasını kural olarak paylı mülkiyette paydaşlardan her biri, el birliği mülkiyetinde ortaklardan her biri açabilir. Dava birkaç ortak ya da paydaş tarafından açılabilir. Dava açmak için tüm paydaşların ya da ortakların birlikte hareket etmeleri şart değildir. Bir başka deyişle kimi ortak veya paydaş dava açma taraftarı olmasa dahi diğerlerinin dava açmalarını engellenemez.

İstisnai olarak da bir mirasçının payını devir almış veya haciz ettirmiş olan yahut elinde borçlu mirasçıya karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı da anılan dava açma hakkına sahiptir. TMK m. 648 Hükmüne göre borçlu mirasçının alacaklısı olan kişinin paylaştırma davası açabilmesi için sulh hakiminden kayyum atanmasını istemesi, kayyum atandığında ortaklığın giderilmesi davasının bu kayyum tarafından açılıp Kayyım huzuru ile davanın sürdürülüp sonuçlandırılması gerekir.

Sulh hukuk Mahkemesince koşullarının varlığı halinde ya aynen ya da olanak yoksa satış yoluyla paylaştırmaya karar verilebilir. Taşınmazın ortaklar veya paydaşlar arasında satış suretiyle ortaklığın giderilmesi ne karar verilmişse taşınmazın satış bedeli üzerinden (keşifte belirlenen değer üzerinden değil) binde 6 oranında harç alınır.

Mirasçılık Belgesi Verilmesi Hükmü

Mirasçılık hak ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurmak suretiyle mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Bu belge aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Belge verilmesine ilişkin karar kesin hüküm oluşturmadığı gibi bu kararların, açılacak iptal davası sonunda değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması mümkündür. Mirasçılık belgesi yasal ve atanmış mirasçıların miras bırakanın terekesi üzerinde mirasçılık sıfatı ve miras paylarını gösteren bir belgedir. Bu belge mirasçıların mirasçılığına karine oluşturur. Mirasla ilgili herhangi bir işlem yapılması, dava açılması, malların intikalinin yapılması vs. için bu belgenin alınmış olması şarttır .

Mirası Reddeden Mirasçının Red Tasarrufunun İptali Hükmü

Borcunu ödemeye yeterli mal varlığı olmayan; alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddeden borçlu mirasçıya karşı açılan reddin iptali davası kabul edilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan, reddeden mirasçının payına bir şey düşerse, önce itiraz eden alacaklıların daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir ?

4721 s TMK Düzenlemesine göre miras bırakanın yasal mirasçıları şunlardır:

 • Kan hısımları: Alt soy, ana ve baba , büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık
 • Devlet

Miras davalarında miras hukuku alanında uzman bir avukattan yardım almak hakların kazanılmasında büyük önem taşımaktadır. Miras hukuku mevzuatına hakim bir miras davası avukatı, sürecin daha hızlı işlemesini ve tespit edilmemiş hakların talep edilmesini sağlayabilir. Miras davalarında miras hukuku avukatı bulunması zorunlu olmasa dahi bir miras hukuku avukatı kesinlikle avantaj sağlayacaktır.

Miras davaları ile ilgili sorularınızı bekliyoruz.


Miras konusundaki uyuşmazlıklar hakkında detaylı bilgi almak ofisimizi ziyaret ediniz.