icra takibine itiraz nasıl yapılır

İcra Takibine İtiraz (İlamsız Takiplerde)

Tebliğ edilen ödeme emri, örnek no.7 ödeme emri ise, tebliğ kağıdı borçluya ulaştığından itibaren, eğer alacaklı tarafın göndermiş olduğu bu tebligatının haksız olduğu düşünülüyorsa 7 gün içerisinde borca, ferilerine ve işlemiş faize itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşecek ve alacaklı taraf borçluya karşı taşınır taşınmaz malların haczi ve fiili haciz ve muhafaza gibi işlemleri yapmaya başlayabilecektir.

İcra takibine/Borca süresi içerisinde itiraz edilmesi takibi durdurur. Bu da alacaklı tarafın haciz işlemleri yapamaması anlamına gelecektir. Alacaklı tarafın haciz işlemlerine devam edebilmesi için itirazı bertaraf etmesi gerekir. Bu da ancak itirazın iptali davası açılması ile mümkün olacaktır.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca itirazın sebepleri olarak; borcun hiç doğmadığı, borcun sonra erdiği, borcun muaccel olmadığı(ödeme tarihinin henüz gelmediği), aynı borç veya alacağa ilişkin aynı kişinin halihazırda bir takibinin zaten bulunduğu (derderstlik), hakkında aciz vesikası verilen borçlunun yeni mal iktisap etmediği gibi sebepler ileri sürülebilir. Fakat borca itiraz durumunda herhangi bir sebep belirtme zorunluluğu yoktur. İtiraz edildiğinde takip duracak ve herhangi bir haciz işlemi yapılamayacaktır. Haciz işlemi yapılabilmesi için mahkemede dava açma yoluyla bu itirazın iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bu davaya da literatürde “itirazın iptali davası” adı verilmektedir.

İcra takibine itiraz, itiraz dilekçesinin icra dairesine sunulması yoluyla yapılabileceği gibi icra dairesinde tutanak tutturularak da yapılabilir. Önemli olan, tebligatın alındığı tarihten sonraki 7 gün içerisinde bu itirazın yapılmasıdır. Aksi halde borçlu taraf icra takibine itiraz etse de bu itiraz bir sonuç doğurmayacaktır.

İcra takibine itiraz yetkili icra dairesinde yapılırsa, icra dairesi herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Yani icra takibine itiraz ücretsizdir. Fakat yetkisiz bir icra dairesinde yapılıp itirazın yetkili icra dairesine gönderilmesi isteniyorsa, itirazın yapıldığı yetkisiz icra dairesi, itiraz eden borçludan posta masraflarını isteyecektir.

İcra takibine itiraz kısmi itiraz şeklinde de yapılabilir. Yani borçlu borcu olduğunu kabul ediyor fakat bu borcun ödeme emrinde yazan miktardan daha az olduğunu düşünüyorsa, borcun fazla olduğunu düşündüğü kısmına itiraz edebilecektir. Bu durumda itiraz edilen kısım için takip durur. Fakat itiraz edilmeyen kısım için takibe devam edilebilecek, haciz işlemlerine geçilebilecektir.

İcra Takibine İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İcra takibine itiraz süresi, ödeme emri içeren tebligatın alıcı tarafından teslim alındığı(tebellüğ edildiği) tarihten itibaren başlar. İlamsız takiplerde bulunan 7 günlük itiraz süresinde son gün hafta sonuna ya da herhangi bir resmi tatile denk gelirse itiraz süresi hafta sonundan ya da resmi tatilden sonraki ilk güne uzatılmış sayılır.

İcra dosyasında birden fazla borçlu olması durumunda bir borçlunun itirazı sadece kendi üzerindeki takibi durdurur. Diğer borçluların takibini durdurmaz. Bu sebeple borca itirazı olan her borçlunun kendi itirazını sunması gerekir.

İcra Takibine İtirazda Sürenin Kaçırılması

İcra takibine itirazda sürenin kaçırılması sonucu icra takibi kesinleşir ve haciz işlemleri başlar. Fakat borçlu kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. Örneğin, borçlunun ödeme emrinin tebliği sırasında ağır hasta olması, doğal bir afetle karşılaşılması böyle bir engel sayılır. Kanuni temsilci de bu imkandan yararlanabilmekle birlikte, borçlunun vekili bu imkandan yararlanamayacaktır. Bu tür geçerli sebeplerle süresi dışında yapılan itirazlara “gecikmiş itiraz” adı verilmektedir.

İtiraz süresinin kaçırılması durumunda icra takibi kesinleşecektir. Bu durumda borçlu, herhangi bir sebepten dolayı takibin haksız olduğunu düşünüyorsa “menfi tespit davası” açmalıdır. Fakat menfi tespit davası sonuçlanıncaya dek icra takibi durmayacaktır. Eğer menfi tespit davası sonuçlanmadan, icra takibi sonucu mallar haczedilir ve satılırsa, menfi tespit davası kendiliğinden “istirdat davası”na dönüşür.

İtiraz süresi geçtiğinde normalde icra takibini durdurmanın sadece bir yolu vardır. Bu da icra kasasına borcun tamamını ödemek, aynı zamanda menfi tespit davasını tedbir talepli açmak gerekir. Hakim tedbir için borcun en az %15’i kadar teminat talep edecektir. Bu da toplamda borcun %115 i kadar bir ödeme yapmak anlamına gelir. Bu işlemler sonucu hakim, icra kasasına yatan paraya tedbir konulmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar alacaklıya ödenmemesine karar verir. (Bu işlem burada oldukça yüzeysel olarak anlatılmaktadır. Dolayısıyla Bursa'da icra avukatınızın yardımı olmaksızın bu işlemi yapmanızı tavsiye etmiyoruz.)

İcra Takibi Hakkında Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.